Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die van der Kuijl massage verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van van der Kuijl massage, of om een andere reden persoonsgegevens aan van der Kuijl massage verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

Verantwoordelijk en contactgegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Natasja van der Kuijl-de Bie, van der Kuijl massage, Fuhrhopstraat 12, 2024 VB Haarlem. KVKnr.74589083, bereikbaar via vanderkuijlmassage@outlook.com of 0642945902

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van der Kuijl massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en /of omdat u deze haar zelf verstrekt. Van der Kuijl massage vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bijzonderheden
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt.

  Van der Kuijl massage verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de massage/ behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/ behandeling te kunnen geven.
 • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
 • Om een contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het afhandelen van de betaling
 • Voor het verzenden van informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie.
 • Bewaartermijnen

  De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een map in een kast in de praktijkruimte bewaard. Van der Kuijl massage houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in het archief, waarna ze worden vernietigd.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van der Kuijl massage en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vanderkuijlmassage@outlook.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

  Indienen van een klacht

  Van der Kuijl massage wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: Autoriteit Persoonsgegevens

  Afmelding e-mail berichtgeving

  Van der Kuijl massage gebruikt uw aam en e-mailadres om haar e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor de mailing is ten allen tijden mogelijk. Laat ons dit via een e-mail weten en wij verwijderen u uit ons mailingsbestand.

  Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een map in een kast in de praktijkruimte bewaard. Van der Kuijl massage houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in het archief, waarna ze worden vernietigd.

  Cookies, of vergelijkbare technieken.

  Van der Kuijl massage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Van der Kuijl massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vanderkuijlmassage@outlook.com